Uzbrojenie Inżynierskie

Projektujemy budowę i przebudowę:


  • sieci wodociągowych
  • sieci gazowych, także wysokiego ciśnienia
  • sieci ciepłowniczych
  • sieci kanalizacji deszczowych i sanitarnych (ciśnieniowych i grawitacyjnych)
  • elementy sieci kanalizacyjnych (pompownie i urządzenia do podczyszczania: separatory, osadniki)

Wykonujemy dokumentację koncepcyjną i projektową w zakresie:


  • operatów wodnoprawnych niezbędnych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie ścieków do wód, ziemi i urządzeń, kanalizacyjnych wraz z uzyskaniem i aktualizacją pozwoleń wodnoprawnych oraz wykonaniem niezbędnych analiz ścieków przez akredytowane laboratoria
  • projektów budowlanych wraz z materiałami do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz niezbędnymi uzgodnieniami technicznymi
  • projektów wykonawczych wraz z dokumentacją przetargową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacją kosztorysową
  • indywidualnych obiektów oczyszczania i zagospodarowania wód opadowych
  • kompleksowego porządkowania gospodarki ściekowej

Wykonujemy opracowania o charakterze eksperckim dotyczące rozwiązań oczyszczania, retencji i zagospodarowania wód opadowych.

Świadczymy usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie wyżej wymienionej tematyki.

Brak możliwości komentowania.