Ochrona Środowiska

Wykonujemy następujące opracowania:


a4
 • kompleksowe oceny oddziaływania na środowisko i prognozy oddziaływania na środowisko
 • karty informacyjne przedsięwzięć
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko (na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz etapie powtórnej oceny)
 • pełne materiały do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
 • oceny wpływu inwestycji na obszary Natura 2000
 • opracowywanie działań kompensacyjnych w przypadku znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary i gatunki objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000
 • opracowania ekofizjograficzne
 • mapy akustyczne i programy ochrony środowiska przed hałasem dla otoczenia dróg i linii kolejowych oraz dla aglomeracji miejskich
 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • nadzory środowiskowe
 • analizy porealizacyjne dla inwestycji drogowych, kolejowych, tramwajowych i innych
 • przeglądy ekologiczne, opinie i ekspertyzy środowiskowe
 • dokumentacje projektowo-kosztorysowe w zakresie ochrony środowiska

Wykonujemy następujące analizy środowiskowe:


a8
 • analizy zanieczyszczeń powietrza, wód, ochrony przed hałasem
 • pomiary hałasu, pomiary i analizy zanieczyszczeń powietrza (metodą aktywną i pasywną), wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby
 • monitoring stanu środowiska przy drogach i liniach kolejowych
 • nadzory środowiskowe na budowach
 • analizy prawne z zakresu prawa ochrony środowiska i postępowania administracyjnego
 • ekspertyzy i analizy uciążliwości ciągów komunikacyjnych w zakresie wszystkich niekorzystnych oddziaływań (hałas, zanieczyszczenia powietrza, drgania itp.)
 • analizy celowości stosowania urządzeń ochrony środowiska i tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania

Przygotowujemy wnioski o wydanie pozwoleń:


 • wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego
 • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Przeprowadzamy konsultacje i szkolenia:


 • dysponujemy dużym doświadczeniem w prowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących udziału społeczeństwa w ochronie środowiska i specjalnie w tym celu uruchomiliśmy portal internetowy pod adresem www.dialog-spoleczny.pl – zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz na życzenie zamawiających
 • opinie i koreferaty do opracowań z zakresu ochrony środowiska
 • doradztwo, szkolenia, kursy i seminaria dotyczące ochrony środowiska i urządzeń ochronnych

Brak możliwości komentowania.