Oferta dla architektów, deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych

Projektujemy:


 • drogi dojazdowe i parkingi
 • ulice i skrzyżowania: zwykłe, skanalizowane, ronda i skrzyżowania z wyspą centralną, ronda turbinowe itp.
 • przebudowy, rozbudowy oraz remonty dróg i ulic
 • ekrany akustyczne
 • docelową organizację ruchu dla dróg publicznych oraz dla dróg niepublicznych (tereny prywatne)
 • tymczasową organizację ruchu na czas robót drogowych dla wszystkich rodzajów przekrojów typowych oraz wszystkich klas technicznych dróg
 • systemy zarządzania ruchem z wykorzystaniem znaków zmiennej treści
 • budowę, przebudowę skrzyżowań z sygnalizacją świetlną pracujących jako odosobnione (w tym akomodacyjne) albo skoordynowane liniowo lub obszarowo
 • sieci wodociągowe, gazowe (także wysokiego ciśnienia), ciepłownicze, kanalizacji deszczowej i sanitarnej (ciśnieniowej i grawitacyjnej), ścieków bytowo-gospodarczych
 • elementy sieci kanalizacyjnych (pompownie i urządzenia do podczyszczania: separatory, osadniki, reaktory biologiczne)

Wykonujemy kompleksowe dokumentacje projektowe obejmujące wszystkie etapy przygotowania inwestycji:


top_oferta
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze
 • przygotowanie dokumentacji przetargowych
 • nadzory autorskie na budowach
 • ekspertyzy i oceny stanu technicznego
 • diagnostykę obiektów inżynierskich
 • wariantowe koncepcje poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach w obszarach miejskich
 • koncepcje usprawnienia ruchu drogowego, poprawa warunków ruchu na drogach, ulicach i skrzyżowaniach za pomocą urządzeń wspomagających inżynierię ruchu
 • koncepcje tworzenia stref ruchu uspokojonego dla miast, miejscowości, osiedli w odniesieniu do obszarów, jak również do wybranych ciągów drogowych
 • analizy porealizacyjne dla wprowadzonych rozwiązań poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • ocenę funkcjonowania poszczególnych środków bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • pomiary natężenia ruchu kołowego i pieszego (odcinki międzywęzłowe, skrzyżowania, duże obszary miejskie), parkowania, ruchu tranzytowego i prędkości
 • analizy przepustowości
 • raporty o stanie bezpieczeństwa na drogach
 • analizy oceny warunków ruchu
 • prognozy ruchu
 • karty odcinków niebezpiecznych i ich aktualizacje
 • weryfikacje projektów stałej, docelowej organizacji ruchu
 • indywidualne obiekty oczyszczania i zagospodarowania wód opadowych
 • małych oczyszczalni ścieków oraz modernizacji istniejących oczyszczalni i innych obiektów gospodarki ściekowej
 • ekspertyzy i analizy uciążliwości ciągów komunikacyjnych w zakresie wszystkich niekorzystnych oddziaływań (hałas, zanieczyszczenia powietrza, drgania itp.)

Przygotowujemy materiały, uczestniczymy i reprezentujemy w procedurach administracyjnych:


 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • pozwolenia na budowę
 • pozwolenia wodnoprawnego
 • podziału działek
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej
 • zgody na wycinkę drzew i krzewów

Uzupełniamy dokumentację o projekty branżowe budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu w pełnym zakresie:

 • kanalizacji deszczowej i sanitarnej
 • sieci wodociągowych i gazowych
 • ciepłownictwa, energetyki z oświetleniem oraz teletechniki

Dokumentacje projektowe dostosowane są do wymagań instytucji i programów finansujących inwestycje drogowe takich jak: Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (operacyjne programy regionalne), Fundusz Spójności UE i innych. Opracowania wykonywane są we wszystkich stadiach procesu budowlanego.

Brak możliwości komentowania.