Historia

2000


EKKOM Sp. z o.o. powstał w 2000 roku pod nazwą Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o. na bazie doświadczeń w zakresie drogownictwa, inżynierii ruchu oraz ochrony środowiska w budownictwie komunikacyjnym oraz z chęci realizacji niestandardowych pomysłów w dziedzinie tworzenia kompleksowych rozwiązań projektowych. EKKOM od początku współpracował z polskimi i zagranicznymi uczelniami, organizacjami drogowymi, instytucjami i urzędami związanymi z drogownictwem, ochroną środowiska.

2005


Prężnie rozwijająca się firma z roku na rok zwiększała zatrudnienie i zasięg działalności. Poza siedzibą w Krakowie, w 2005 roku EKKOM otworzył swoje oddziały w Warszawie i Katowicach, a trzy lata później w Gdańsku.

2007


W 2007 roku powstało Laboratorium badawcze zajmujące się pomiarami i badaniami akustycznymi.  Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego w zakresie wykonywania pomiarów równoważnego poziomu dźwięku pochodzącego od dróg, linii kolejowych i tramwajowych.

2008


W 2008 roku EKKOM przystąpił do Międzynarodowej Federacji Drogowej (International Road Federation/IRF). Ta międzynarodowa organizacja pozarządowa, której siedziba znajduje się w Genewie, zrzesza podmioty sektora prywatnego, publicznego oraz organizacje działające w drogownictwie.

2009


W lipcu 2009 roku w wydawanym przez ERF i IRF raporcie statystycznym (European Road Statistics 2009) została opublikowana informacja o opracowanym przez EKKOM na zlecenie krakowskiego samorządu „Programie ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa”. Była to prezentacja polskiego przykładu rozwiązań infrastrukturalnych służących poprawie klimatu akustycznego i jakości życia mieszkańców miasta. W załączniku prezentujemy oryginalną wersję publikacji.

W 2009 roku EKKOM stał się większościowym udziałowcem polskiego oddziału niemieckiej firmy BUNG w Katowicach, która wykonuje specjalistyczne projekty między innymi tuneli, budynków przemysłowych, szpitali, obiektów sportowych.

W październiku 2009 r. w Warszawie EKKOM, w obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz ministra infrastruktury, podpisał Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Europejska Karta BRD to inicjatywa Komisji Europejskiej, w ramach której firmy, instytucje oraz organizacje pozarządowe deklarują, że w życiu codziennym będą działać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podejmą konkretne, dodatkowe zobowiązanie mające na celu zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych. EKKOM zadeklarował zamieszczanie w Portalu drogowym edroga.pl co najmniej jednej publikacji o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego w każdym kwartale, aż do września 2012 r.

Realizując misję firmy EKKOM przystąpił do grona sygnatariuszy Karty włączając się w realizację unijnego celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. EKKOM obecny na stronie internetowej Karty http://www.erscharter.eu/pl/about, ma dostęp do kontaktów i możliwość wymiany informacji z Komisją Europejską i oraz pozostałymi sygnatariuszami z terenu całej Unii.

2010


Do lutego 2010 roku EKKOM funkcjonował pod nazwą Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o..

Kontynuując rozwój prac firmy w projektowaniu i organizacji ruchu  oraz Inteligentnymi Systemami Transportowymi, EKKOM w 2010 roku rozpoczął ścisłą współpracę z niemiecką firmą Gevas softvare – Systementwicklung und Verkehrsinformatik GmbH. Efektem tej współpracy jest powołanie w roku 2010 wspólnego podmiotu gospodarczego GEVAS software Polska Sp. z o.o. i opracowanie polskiej wersji programu CROSSIG v5.0 – stanowiska pracy inżyniera ruchu i narzędzie do projektowania sygnalizacji świetlnych.

2011


W czerwcu 2011 Politechnika Krakowska, Województwo Małopolskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz EKKOM powołali Konsorcjum Naukowo- Przemysłowe Inżynierii Lądowej, którego prace mają dotyczyć między innymi wprowadzenia dobrych praktyk, rozwiązań typowych i standardów do praktyki projektowej, wykonawczej i utrzymaniowej w zakresie budownictwa drogowego i obiektów inżynierskich.

W lipcu EKKOM podpisał umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

W listopadzie EKKOM staje się jedynym właścicielem BUNG Polska, którego był dotychczas większościowym udziałowcem, a następnie zmienia nazwę firmy na PDKOM.

2012


W czerwcu 2012 EKKOM otworzył w Lublinie kolejny nowy oddział  firmy, który specjalizuje się w ochronie środowiska w tym między innymi w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz opracowaniach i analizach środowiskowych.

Brak możliwości komentowania.