Inżynieria Ruchu

Projektujemy:


a1
 • docelową organizację ruchu dla dróg publicznych: autostrad, dróg krajowych wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz dla dróg niepublicznych (tereny prywatne)
 • tymczasową organizację ruchu na czas robót drogowych dla wszystkich rodzajów przekrojów typowych oraz wszystkich klas technicznych dróg
 • systemy zarządzania ruchem z wykorzystaniem znaków zmiennej treści
 • budowę, przebudowę skrzyżowań z sygnalizacją świetlną pracujących jako odosobnione (w tym akomodacyjne) albo skoordynowane liniowo lub obszarowo

Wykonujemy:


a3
 • studia organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach opracowań typu: Studium korytarzowe (SK) oraz Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ)
 • wariantowe koncepcje poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno na skrzyżowaniach w obszarach miejskich, jak i poza obszarami zabudowanymi, w miejscach koncentracji zdarzeń drogowych
 • koncepcje usprawnienia ruchu drogowego, poprawa warunków ruchu na drogach, ulicach i skrzyżowaniach za pomocą urządzeń wspomagających inżynierię ruchu
 • koncepcje tworzenia stref ruchu uspokojonego dla miast, miejscowości, osiedli w odniesieniu do obszarów, jak również do wybranych ciągów drogowych
 • analizy porealizacyjne dla wprowadzonych rozwiązań poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • ocenę funkcjonowania poszczególnych środków bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • nadzory autorskie
 • pomiary natężenia ruchu kołowego i pieszego (odcinki międzywęzłowe, skrzyżowania, duże obszary miejskie), parkowania, ruchu tranzytowego, prędkości
 • analizy przepustowości
 • analizy oceny warunków ruchu
 • prognozy ruchu
 • karty odcinków niebezpiecznych i ich aktualizacje
 • weryfikacje projektów stałej, docelowej organizacji ruchu
 • gromadzenie, przetwarzanie i analiza informacji o zdarzeniach drogowych
 • raporty o stanie bezpieczeństwa na drogach
 • audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego

Prace z zakresu inżynierii ruchu dotyczą wszystkich kategorii dróg i ulic w kraju i za granicą. Współpracujemy z zarządcami dróg (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, miejskie) oraz z inwestorami prywatnymi.

Brak możliwości komentowania.