Drogi

Projektujemy, także w systemie projektuj i buduj:


 • drogi
 • ulice i skrzyżowania: zwykłe, skanalizowane, ronda i skrzyżowania z wyspą centralną, ronda turbinowe itp.
 • przebudowy, rozbudowy oraz remonty dróg i ulic

Wykonujemy kompleksowe dokumentacje projektowe obejmujące wszystkie etapy przygotowania inwestycji:


a5
 • dokumentacje przedkoncepcyjne (wyznaczanie korytarzy, studia poszukiwawcze)
 • studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe
 • koncepcje programowe
 • koncepcje rozwiązania szczegółowych zagadnień i problemów drogownictwa
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze
 • przygotowanie dokumentacji przetargowych
 • nadzory autorskie na budowach

Przygotowujemy materiały i uczestniczymy w procedurach administracyjnych:


a7
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • pozwolenia na budowę
 • pozwolenia wodnoprawnego
 • podziału działek
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej
 • zgody na wycinkę drzew i krzewów

Uzupełniamy dokumentację o projekty branżowe budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu w pełnym zakresie:


 • kanalizacji deszczowej i sanitarnej
 • sieci wodociągowych i gazowych
 • ciepłownictwa, energetyki z oświetleniem oraz teletechniki

Dokumentacje projektowe dostosowane są do wymagań instytucji i programów finansujących inwestycje drogowe takich jak: Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (operacyjne programy regionalne), Fundusz Spójności UE i innych. Opracowania wykonywane są we wszystkich stadiach procesu budowlanego.

Brak możliwości komentowania.