EKKOM zakończył 4-letni monitoring przyrodniczy na drodze ekspresowej S1

W listopadzie 2016 r. firma EKKOM Sp. z o.o. zakończyła realizację trwającego od 2013 r. projektu, którego celem był monitoring skuteczności zastosowanych działań minimalizujących negatywny wpływ budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł Lotnisko – węzeł Pyrzowice na zwierzęta. Zachęcamy do przeczytania więcej.

W ramach realizowanych badań prowadzono monitoring wykorzystania przejść przez zwierzęta, kontrolowano także szczelność i funkcjonalność wygrodzeń, stopień śmiertelności zwierząt na drodze oraz udatność nasadzeń ochronnych.

W ciągu monitorowanego odcinka drogi S1 od węzła Pyrzowice do węzła Lotnisko (od km 0+300 do km 2+158) wybudowanych zostało 6 przejść faunistycznych dedykowanych płazom i małym zwierzętom. Monitoring przejść prowadzono w oparciu o identyfikację tropów zwierząt na piaszczystych pasach, bezpośrednich obserwacjach migrujących osobników oraz nagraniom z fotopułapki. Czteroletnie badania wykazały funkcjonalność wszystkich przejść. Inwentaryzowane obiekty wykorzystywane były zarówno przez zwierzęta domowe – psy i koty, jak również przez dziko żyjącą teriofaunę – kuny, łasice, lisy, borsuki, jenoty, a także ssaki kopytne – sarny i dziki. Dodatkowo stwierdzono regularne wykorzystywanie, szczególnie w okresie trwania migracji, powyższych obiektów przez płazy: ropuchy szare, żaby trawne i zielone, a także w mniejszej częstotliwości przez grzebiuszkę ziemną oraz traszki zwyczajną i grzebieniastą. Zanotowano także pojedyncze użytkowanie przejść przez jaszczurki zwinki oraz kaczki krzyżówki i bażanty.

Dzięki bieżącej współpracy z Zamawiającym – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Katowicach – udało się wprowadzić szereg rozwiązań znacznie ograniczających śmiertelność zwierząt na monitorowanym odcinku drogi S1. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań jak np. wydłużenie odcinków zastosowanych wygrodzeń herpetologicznych oraz regularnej kontroli ich szczelności, a także uszczelnieniu podstaw ekranów akustycznych, w końcowym etapie monitoringu, śmiertelność zwierząt ograniczona była jedynie do pojedynczych ofiar, w większości ptaków i zwierząt zdolnych do przekraczania wygrodzeń ochronno – naprowadzających tj. koty.

W wyniku konsultacji z GDDKiA udało się także wprowadzić rozwiązania umożliwiające samodzielne wychodzenie płazów z elementów systemu odwodnienia drogi.

Zakończony projekt jest dobrym przykładem, że wzajemna współpraca pomiędzy Specjalistami prowadzącymi tego typu badania a Zarządcą drogi może być bardzo owocna i prowadzi do optymalizacji wprowadzonych rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ nowobudowanych dróg na zwierzęta.

Brak możliwości komentowania.