EKKOM opracował mapy akustyczne dla Krakowa i Lublina

Pod koniec 2017 roku Urząd Miasta Krakowa oraz Urząd Miasta Lublina przyjęły mapy akustyczne przygotowane przez specjalistów z firmy EKKOM. Do okresowego sporządzania map akustycznych miasta są zobligowane zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Wykonanie map akustycznych to pierwszy etap zamówienia. Kolejny obejmuje opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem. Mapa akustyczna stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych do informowania społeczeństwa o zagrożeniach związanych z hałasem oraz tworzenia i aktualizowania programów, które służą do minimalizacji jego szkodliwych skutków.

Mapy obrazują różne źródła hałasu: drogowy, kolejowy i przemysłowy, a w przypadku Krakowa również tramwajowy i komunalny. Zawierają część opisową i graficzną. Znajdują się w nich dane dotyczące m.in. liczby mieszkańców, lokali mieszkalnych i powierzchni terenu eksponowanych na hałas oraz liczby osób narażonych na hałas przekraczający dopuszczalne normy. Podsumowanie mapy zawiera wnioski i interpretację, w tym wpływu aktualnego stanu akustycznego środowiska na mieszkańców oraz możliwości realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony przed hałasem.

Pomiary poziomu hałasu w środowisku, które są podstawą do stworzenia mapy, muszą być wykonywane przez laboratoria posiadające certyfikat akredytacji PCA. Laboratorium badawcze EKKOM taki certyfikat posiada od 2009 roku.

Brak możliwości komentowania.