Bielsko-Biała z programem ochrony przed hałasem

25 października br. Rada Miasta w Bielsku-Białej przyjęła Program ochrony środowiska przed hałasem, przygotowany przez EKKOM Sp. z o.o.

Program ochrony środowiska przed hałasem w Bielsku-Białej został opracowany po raz kolejny. Głównym źródłem informacji o skali zagrożenia hałasem na terenie miasta była mapa akustyczna z 2017. Na jej podstawie, a także  poprzedniego programu oraz licznych analiz, wizji i ocen terenowych zidentyfikowano tereny miasta o największych przekroczeniach dopuszczalnych poziomów hałasu i największej liczbie osób narażonych na to oddziaływanie. Dla tych terenów zaproponowano działania naprawcze, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności.

Ustalając listę priorytetów w zakresie działań mających na celu poprawę stanu klimatu akustycznego w mieście, wzięto pod uwagę zarówno wielkość przekroczenia poziomu dopuszczalnego, jak i liczbę zagrożonych mieszkańców.

Zalecono: stosowanie nawierzchni o obniżonej hałaśliwości, zwłaszcza tam, gdzie nie ma możliwości budowy ekranów akustycznych lub w sąsiedztwie wysokich budynków, skanalizowanie ruchu na wybranych trasach, odpowiednie gospodarowanie przestrzenne, uspokojenie ruchu, ograniczenie prędkości pojazdów.

W ramach działań zaproponowano te krótko- i długoterminowe oraz związane z edukacją społeczną.

Brak możliwości komentowania.