Analiza porealizacyjna dla PKP w Radomiu

Firma EKKOM opracowała dla PKP PLK analizę porealizacyjną w zakresie oddziaływania na tereny wymagające ochrony przed hałasem dla przedsięwzięcia „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom”.

Wykonano pomiary hałasu w 8 punktach pomiarowych i 1 punkcie referencyjnym, a także pomiary natężenia ruchu pociągów i ich prędkości oraz warunków meteorologicznych. Ponadto wykonano obliczenia akustyczne zgodnie z zapisami rozporządzenia, określono rzeczywiste oddziaływanie inwestycji na środowisko w zakresie klimatu akustycznego i oceniono skuteczność zastosowanych rozwiązań mających na celu ochronę terenów chronionych akustycznie.

Pomiary hałasu wykonało Laboratorium badawcze firmy EKKOM posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Brak możliwości komentowania.