Terminy

Zgłaszanie abstraktów w języku polskim lub angielskim: 14.04.2017 r.
Informacja o przyjęciu abstraktów: 15.05.2017 r.
Nadsyłanie pełnych tekstów artykułów w języku polskim lub angielskim oraz dokonanie opłaty przez autorów artykułów: 30.06.2017 r.
Informacja o kwalifikacji artykułów i wynikach recenzji: 31.07.2017 r.
Przesłanie poprawionych artykułów: 18.08.2017 r.
Zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie opłaty za udział w konferencji: 30.09.2017 r.

Przewiduje się, że wybrane przez Komitet Naukowy po recenzjach artykuły naukowe zostaną wydane w języku angielskim (czasopismo Web of Science – 15 pkt). Wszystkie artykuły po recenzjach zostaną wydane w wydawnictwie konferencyjnym w języku polskim. W ramach konferencji przewiduje się także sesję posterową.

Brak możliwości komentowania