Program ochrony przed hałasem dla Białegostoku przyjęty

18 czerwca białostoccy radni przyjęli aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku”. Autorem programu, który uwzględnia wyniki i wnioski z mapy akustycznej, jest firma EKKOM.

W opracowaniu zidentyfikowano obszary zagrożone hałasem i zaproponowano dla nich działania naprawcze. Dla wszystkich obszarów zagrożonych hałasem dokonano analizę ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu. Przeprowadzono też symulację kosztów realizacji programu. W programie określono też podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań, opracowano katalog środków ograniczających rozprzestrzenianie się hałasu dla obszarów objętych programem oraz informację o terenach nim nieobjętych.

Firma EKKOM, oprócz aktualizacji programu, była zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji społecznych, uwzględnienia zgłoszonych uwag i wniosków oraz prezentacji programu na sesji Rady Miasta, a także przygotowania uzasadnienia do ostatecznej wersji programu.

 

Brak możliwości komentowania.