Nr ref. DOS/2019-1

Poszukujemy kandydatów do pracy w Dziale Ochrony Środowiska w Krakowie na stanowisku specjalisty.

Nr ref. DOS/2019-1
Stanowisko: Specjalista
Dział: Ochrony Środowiska
Lokalizacja: Kraków

Od osób chętnych do pracy w naszym Zespole oczekujemy spełnienia następujących wymagań:

• tytuł magistra lub magistra inżyniera o kierunku ochrona środowiska, nauki przyrodnicze lub kierunki pokrewne;
• pięcioletnie doświadczenie w opracowywaniu materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (kart informacyjnych przedsięwzięć i raportów oddziaływania na środowisko) – w CV prosimy podać tytuły wykonanych opracowań oraz funkcję pełnioną w zespole;
• bardzo dobra znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy prawo ochrony przyrody oraz przepisów powiązanych;
• bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych związanych z postępowaniem w sprawie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
• dobra znajomość programów MsWord, MsExcel, MsPowerPoint, MsOutlook;
• prawo jazdy kat. B, brak przeciwwskazań do kierowania samochodem osobowym;
• dyspozycyjność i brak przeciwwskazań do pracy w terenie;
• bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole;
• znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.

Dodatkowo mile widziane:
• doświadczenie w kierowaniu zespołem opracowującym materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
• praktyczna znajomość oprogramowania ArcGIS i/lub AutoCAD.

Zapraszamy do przesyłania CV oraz listów motywacyjnych poprzez Formularz Kontaktowy znajdujący się w menu „KONTAKT”. W treści wiadomości prosimy o dopisek: DOS/2018-1.

CV powinno zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.”

Informujemy, że będziemy się kontaktować z wybranymi kandydatami.

Brak możliwości komentowania.