Koncepcja i decyzja środowiskowa dla DW 781

Kolejne istniejące odcinki drogi wojewódzkiej nr 781 w Małopolsce będą mogły zostać zmodernizowane. Firma EKKOM wykonywała prace związane z opracowaniem koncepcji i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla DW nr 781, na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 20 km.

Celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zdrowia mieszkańców miejscowości, przez które przebiega DW 781 oraz podniesienie komfortu podróżnych.

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, wójt gminy Wieprz wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 781 na trasie Chrzanów – Zator – Wieprz. Droga przebiega przez obszar czterech gmin: Chrzanów, Trzebinia, Zator i Wieprz, dlatego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odbywało się w porozumieniu z burmistrzami Chrzanowa, Trzebini oraz Zatora. Droga ta jest ważnym ciągiem komunikacyjnym, stanowiącym bezpośrednie połączenie pomiędzy Chrzanowem a Andrychowem. Zmiana przepisów dotyczących prawa wodnego wpłynęła na konieczność opiniowania przedsięwzięcia również w Wodach Polskich. Pomimo problemów związanych z funkcjonowaniem nowej jednostki, udało się szybko pozyskać pozytywne uzgodnienie z nowego organu. Ze względu na fakt, iż przedsięwzięcie jest niezwykle istotne ze względu na interes społeczny, organ prowadzący postępowanie administracyjne uznał, że istnieje pilna potrzeba wykonania planowanych robót i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Teren wokół drogi jest bardzo zróżnicowany – od terenów charakteryzujących się niższym stopniem antropopresji, poprzez obszary użytkowane rolniczo, tereny o charakterze luźnej zabudowy zagrodowej charakterystycznej dla mniejszych miejscowości oraz zwartej zabudowy zlokalizowanej bezpośrednio wzdłuż drogi.

Planowana inwestycja znajduje się również na terenach cennych pod względem przyrodniczym: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy oraz w bliskim sąsiedztwie parków krajobrazowych. Mimo to zamierzenia budowlane nie będą ingerowały w zakazy i nakazy wyszczególnione w rozporządzeniu, którym zostały utworzone Parki krajobrazowe i nie będą negatywnie wpływały na siedliska i gatunki, dla których zostały utworzone obszary Natura 2000.

Przy spełnieniu działań minimalizujących oraz warunków określonych w decyzji środowiskowej, inwestycja nie wpłynie negatywnie na życie roślin i zwierząt na terenach przyległych.

Jednym z warunków ujętych w decyzji środowiskowej, mającym na celu ograniczenie negatywnej ingerencji w populacje zwierząt, jest nadzór herpetologiczny. Z uwagi na duże kompleksy stawów rybnych występujące w sąsiedztwie, kolizje ze szlakami migracyjnymi płazów, na etapie budowy wskazano konieczność współpracy ze specjalistą herpetologiem.
W ramach minimalizacji oddziaływań na komponenty środowiska przewiduje się również wykonanie nasadzeń zastępczych w miejscach nie kolidujących z infrastrukturą techniczną i zapewniającą właściwe warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja inwestycji ma przede wszystkim pozytywny aspekt społeczny. Jej celem jest polepszenie parametrów drogi wojewódzkiej, co pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pieszych i korzystających z drogi, poprzez wyeliminowanie zagrożeń w postaci kolein i ubytków w nawierzchni drogi, poprawę poboczy oraz budowę i naprawę chodników. Zastosowanie nowej nawierzchni bitumicznej – na niektórych odcinkach o ograniczonej hałaśliwości – i odtworzenie przepustów drogowych, skutkować będzie zmniejszeniem oddziaływania drogi na środowisko w zakresie hałasu i zanieczyszczenia wód, co wpłynie bezpośrednio na komfort życia mieszkańców. Planowane rozwiązania oparte na uporządkowaniu przestrzeni niesie ze sobą również atut estetyczny, co wpłynie pozytywnie na odbiór krajobrazu przez mieszkańców i turystów.

Brak możliwości komentowania.